02 oktober 2019

Trrrrrrrrransitieteammmmmm

Duurrrrrrrrrrrrzaamheid is ook voor het Trrrrrrrrrrrransitieteam van grrrrrrrroot belang. Als het ons lukt om de doelstellingngngngngngngen te halen moet het mogelijk zijn om een ecologische rrrrrrrrrrramp te voorrrrrrrroemroemroemkomen. Als we de omslag willen maken naarrrrrrrrrrrroemroemroemvroemvrrrrroemvroemvrrrrroem een duurrrrrrrrrroemrrrrroemrrrrrrrroemzame samenleving betekent dat dat we ook berrrrrrrrrrroemrrrrrroemrrrrrrijd-rijd-rijden-racen moeten zoefzoefzoefzoefzzzzzijn om onpopulairrrrrrrrroemroemrrrrrrrroemrrrre maatrrrrrrrregelen te treffen.

Dat vrrrrrroem vrrrrroem vrrrrroem vrrroem vrrrrrreom verrrrrrreist dat politieke leiderrrrrrrrrrrrs niet bangngngngngngngngnghenghengheng moeten zijn om hun achterrrrrrrrrroemroemroem-ban zo zoef zoef zoef nu en dan teleurrrrrrrroemroemroem te stellen. Politiek leiderrrrrreomrrrrrroemschap betekent dat je soms aan je achterrrrrrrrroemrrrrroemrrrrroemban uit moet leggen dat errrrrrrrrrrrroemrrrroem onpolulairrrrrroemrrrrrroem beslissingen onverrrrrroemrrroemvroemijdelijk zijn.

De afgelopen vrrrrrroemmmmmvrrrrroemmmm vijf jaar jaar waren volgens een rrrrrrrrracent-racen-racen-recent rrrrrrapport van de Verrrrrenigde Naties de warrrrmste ooit.

Het is waarrrrrrrrrrschijnlijk al te laat maarrrrrrrrrrrr we zijn het aan onze kinderrrrrrrengrengrengrrrrrrrengen verrrrrrrrrrplicht om op zijn minst een poging te doen de CO2-uitstoot terug te drrrrrrrrrrringen.

Juist een land dat al heng-heng-heng-heng eeuwen in gevecht is met de zee zou een voorrrrrrroemvroemvroemtrrrrrrrrekkersrrrrrrroemroemvroemvroemrrrrrrrrrol moeten spelen. De tijd drrrrrrrrrrrroemroemroemrrrrroemringt.

Daarrrrrroemroemroem is het Trrrrrrransitieteam blij dat prrrrrrrrrrrrins Bernhardhardhardharder-harder-harderrrrr voorrrrr het te laat is, de Forrrrrrrrroemmulle 1 naar Zandvoort heeft weten te halen. Dan kunnen we in iederrrrrrrrgeval Max nog één keer zien voorrrrrrrroemroemroemroem het te laat is.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter